1,041.00฿

Wifi smart switch ( สวิตช์ 3 ช่อง)

  • Wireless type 2.4 GHz ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
  • รองรับการสั่ง เปิด-ปิด ไฟผ่านแอปพลิเคชัน
  • รองรับการตั้งเวลาเปิด-ปิด ไฟได้
  • ใช้ไฟ AC 100V-240V 50/60HZ
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
หมวดหมู่: