657.00฿

  • Wireless type 2.4 GHz
  • ระยะใช้งาน 45 เมตร (ที่โล่ง)
  • ใช้ถ่าน Battery CR2-3V 1 ก้อน (อายุการใช้งานเฉลี่ย 1 ปี)
  • ระบบการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน
  • ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT
หมวดหมู่: