Call for Price

Modular Design แยกอิสระ ระหว่างแผงควบคุม แผงสายนอก
แผงสายใน เริ่มต้นที่ 8 สายนอก 16 สายใน,
ขยายได้ถึง 16 สายนอก 48 สายใน