Call for Price

UNIVERGE SV9100 พัฒนาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น,คุณลักษณะการสื่อสารแบบครบวงจรที่เปิดใช้งานระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเป็น All-in-One UC พร้อมองค์ประกอบ UC ได้รวมเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ