บริการออกแบบติดตั้งระบบเสียงตามสาย IP

ในปัจจูบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการติดต่อสือสาร ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทีมีความหลากหลาย การพัฒนาด้านการติดต่อสือสารไม่เพียงแต่ต้องคํานึ่งถึงความถูกต้องในการรับ – ส่งสาร ปัจจัยทีสําคัญทีขาดไม่ได้คือความสะดวกและรวดเร็ว 

เสียงตามสายคืออะไร

ในองค์กรหนึ่งๆ การสือสารในองค์กร มีความหมายมากกว่าแค่การส่งสารจากผู้ส่งไปถึง
ผู้รับ แต่หมายความถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุน การสือสารในองค์กรทีนิยมใช้แบบหนึ่ง คือ การสือสารผ่านเสียงตามสาย มีลักษณะคล้ายกับสือวิทยุกระจายเสียง แต่เป็นสือทีมีเป้าหมายสําหรับเผยแพร่ข่าวสารเฉพาะภายในองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีทีก้าวหน้าขึนในปัจจุบัน ระบบเสียงตามสายได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีการกระจายเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แทนการใช้สายสัญญาณเสียง การกระจายเสียงผ่านทางเครือข่ายเป็นสิงทีมีประโยชน์สําหรับการสือสารภายในองค์กร เนื่องจากในองค์กรส่วนใหญ่ ได้มีการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับใช้งานเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงสามารถพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในเครือข่าย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทําระบบเสียงตามสายแบบเดิม

ระบบเสียงตามสาย

ระบบเสียงตามสายมีกี่ชนิด แตกต่างกันอย่างไร

ระบบกระจายเสียงเพื่อใช้ในการกระจายข่าวสารในหน่วยงาน องค์กร หรือพื้นที่สาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในการกระจาย
ข่าวสารในวงกว้าง เราสามารถพบเห็นระบบเสียงตามสายใช้งานอยู่ใน โรงเรียน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงภาพยนตร์ จุด
กระจายเสียงเพื่อการเตือนภัย เป็นต้น ระบบเสียงตามสายที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ระบบเสียงตามสายแบบ Analog , แบบ Digital และ แบบ IP

 

 • ระบบเสียงตามสายแบบแอนะล็อก ( Analog Public Address System)
  ระบบการเสียงตามสายแบบแอนะล็อก มีพบเห็นใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในโรงเรียน วัด งานเทศกาลต่างๆ โดยขนาดของระบบขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ต้องการครอบคลุมการกระจายเสียง เสียงตามสายชนิดนี้ มีส่วนประกอบหลัก คือ
  – ส่วนอินพุต (Input) ทําหน้าที่ในการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อให้สามารถส่งไปตามสายนํา
  สัญญาณได้ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่นี้ คือ ไมโครโฟน เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
  – ส่วนขยายเสียง ( Amplifier) ทําหน้าทีขยายกําลังของสัญญาณเสียงทีได้มาจากส่วนอินพุตเพื่อให้มีกําลังเพียง
  พอทีจะส่งไปยังภาคเอาท์พุตทํางาน
  – ส่วนเอาท์พุต (Output) ทําหน้าที่ในการลดระดับสัญญาณเสียงที่ส่งมาจากส่วนขยายเสียงให้เหมาะสมก่อนส่งผ่าน เข้าลําโพงเพื่อให้เราสามารถได้ยินข่าวสารที่ถูกส่งมาได้ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่นี้ คือ หม้อแปลงลดแรงดัน และลําโพง เป็นต้น

         ระบบเสียงตามสายชนิดแอนะล็อกนั้นเมื่อทําการเพิ่มระยะทางระหว่างภาคขยายเสียงกับลําโพงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสัญญาณเสียงที่ภาคเอาท์พุต กล่าวคือ ค่าการลดทอนของสัญญาณก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหาดังกล่าว ความดังของเสียงที่ออกจากภาคเอาท์พุตอาจจะไม่เพียงพอ ทําให้ผู้ฟังอาจไม่สามารถรับรู้ถึงข่าวสารที่ต้องการกระจายได้เลย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าววงจรขยายของระ บบกระจายเสียงระยะไกลจําเป็นจะต้องถูกตั้งค่าการขยายสัญญาณไว้ใน อัตราขยาย (Gain) ที่สูงมากๆ และยังต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ติดตั้งไว้เป็นช่วงๆ เพื่อทําหน้าที่ในการขยาย
สัญญาณดังกล่าว

       ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจะสามารถทําให้ระบบเสียงตามสายระยะไกลเป็นไปได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนอุปกรณ์ในส่วนของค่า (Repeater) และค่าติดตั้งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมา นอกจากนั้นการขยายเสียงด้วยอัตราขยายที่ สูงมากๆ ส่งผลให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบมีค่าสูงตามไปด้วย

       นอกจากข้อเสียดังกล่าวแล้ว ระบบเสียงตามสาย แบบแอนะล็อกยังไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก ในเรื่องของลูกเล่นของการกระจายเสียง เช่น ไม่สามารถเลือกโซนกระจาย เสียงได้อย่างง่าย ไม่สามารถตั้งเวลาการกระจายเสียง เป็นต้น

 • ระบบเสียงตามสายแบบดิจิทัล ( Digital Public Address System)
  ระบบเสียงตามสายแบบดิจิทัล ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาคุณภาพเสียงของการกระจายเสียงในระยะไกลที่เกิดใน
   
  ระบบเสียงตามสายแบบแอนะล็อก เนื่องจากการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลทําให้การทวนสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงกว่าในระบบ แอนะล็อกเนื่องจากสามารถตัดสัญญาณรบกวนออกก่อนทําการขยายสัญญาณได้ จึงทําให้ระบบกระจายเสียงที่ต้องการความ คลอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง มักนิยมใช้ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัลเพื่อคุณภาพของสัญญาณเสียงที่ดีกว่าระบบแอนะล็อก
   
  นอกจากนั้นระบบเสียงตามสายแบบดิจิทัลยังได้ถูกพัฒนาให้รองรับความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น ความสามารถในการ กําหนดโซนของการกระจายเสียง หรือ เลือกที่จะกระจายเสียงเฉพาะจุดได้ เป็นต้น องค์ประกอบของระบบเสียงตามสายแบบ ดิจิทัล อันประกอบไปด้วย เครื่องควบคุมและกระจายเสียงตามสายระบบดิจิทัล ชุดไมโครโฟนสําหรับประกาศ เครื่องรับและ ขยายสัญญาณเสียง สายสัญญาณ และลําโพง
   
  ถึงแม้ว่าระบบดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ด้อยลง เมื่อถูกส่งผ่านสายสัญญาณที่มีระยะทางไกล ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งาน และมีความสามารถเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบเสียงตามสายแบบ แอนะล็อก แต่ระบบการกระจายเสียงชนิดนี้ยังคงต้องมีการเดินสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจุดส่งข่าวสารและจุดกระจาย ข่าวสาร (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในกรณีการกระจายเสียงคลอบคลุมพื้นที่กว้าง) และยังต้องมีการติดตั้งเครื่องรับและขยายเสียงไว้เป็นทอดๆ อยู่นั้นเอง ดังนั้นโดยรวมแล้ว (เมื่อพิจารณาถึงราคาของอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และ ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง)
  ระบบเสียงตามสายแบบดิจิทัลก็ยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องของต้นทุนที่สูงเมื่อเวลานําระบบนี้มาใช้งาน

 

 • 2.3 ระบบเสียงตามสายแบบไอพี ( IP Public Address System)
  เมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มีการพัฒนาระบบเสียงตามสายผ่านไอพีขึ้นมา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่ต้องการระบบ กระจายเสียงที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่จําเป็นต้องอาศัยการติดตั้งสายสัญญาณเสียง แต่ประ: ยุกต์การส่งสัญญาณเสียงที่ต้องการกระจาย ไปบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วแทน ซึ่งสามารถทําได้ทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย ก่อให้เกิดความ รวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดงบประมาณในการเดินสาย และการบํารุงรักษา อีกทั้งความสามารถของระบบกระจายเสียงแบบ ไอพีก็ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีศักยภาพสูง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น สามารถตั้งเวลาการกระจายเสียงได้
   
  การเลือกโซนกระจายเสียง มีระบบเก็บข้อมูลการใช้งาน (Loging system) เป็นต้น ความน่าสนใจของระบบเสียงตามสายไอพี นอกจากในเรื่องของความสามารถในการลดการเดินสายสัญญาณแล้ว ก็คือ ผู้ทําการกระจายสัญญาณสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ ขอ แต่เพียงให้สามารถเข้าถึงระบบผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําการกระจายเสียงได้ ซึ่งจุดเด่นนี้ ทําให้สามารถติดตั้ง จุดส่งข่าวสารได้หลายจุด ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และจุดกระจายสัญญาณก็สามารถติดตั้งไว้ในพื้นที่ใดก็ได้ที่ระบบเครือข่ายสามารถไปถึง
   
  ถึงแม้ว่าระบบเสียงตามสายชนิดไอพีจะสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนของการเดินสายสัญญาณ แต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างสูง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทีใช้ในการบริหารจัดการการกระจายเสียง ซึ่งมักถูกพัฒนาขึ้นด้วยซอฟต์แวร์แบบปิด 

ติดต่อวางระบบ หรือสำรวจหน้างานโทร :  096-246-2324

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปรดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้พร้อม